PRIVACYVERKLARING

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers.

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt voor zowel (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Als u een bezoek brengt aan onze internetsite bewaren wij alleen uw gegevens als u het contactformulier verstuurt voor prijs informatie.Wij zullen uw gegevens zorgvuldig bewaren en deze worden alleen intern gebruikt.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van interne serverruimte voor de opslag van onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden opgeslagen op ons lokaal beveiligde netwerk. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Direct Marketing

Indien u bij ons een opslagsysteem aanschaft zijn wij vanuit KIWA verplicht u te informeren wanneer de referentieperiode van het systeem bijna verlopen is om zodoende actie te ondernemen om de referentieperiode te kunnen verlengen. Wij zullen u per e-mail of telefoon benaderen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens in ons archief bewaren voor toekomstig contact. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen wij uw persoonsgegevens in ons archief bewaren voor toekomstig contact. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens in ons archief bewaren. Dit in verband met garantie, onderhoudswerkzaamheden, reparaties en verlengen van de referentieperiode van onze opslagsystemen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Habo Drechtstede B.V.

Hoepel 1

3362 JA Sliedrecht

Telefoon: 0184 – 420 493

Mobiel: 06 – 204 112 15

E-mail: info@habodrechtstede.nl